კითხვა-პასუხი

ხშირად დასმული კითხვები

მშენებლობის ნებართვისთვის საჭიროა საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი დოკუმენტაცია, კერძოდ:
  • მიწის ნაკვეთის ელექტრონული რეგისტრაცია.
  • საპროექტო ტერიტორიის ტოპოგრაფიული გეგმა
  • მიწის ნაკვეთის გეოლოგიური კვლევა ( ექსპერტიზა ),
  • არქიტექტურული პროექტი, ( ექსპერტიზა საიროა შენობის კლასიფიკაციის მიხედვით ),
  • კონსტრუქციული პროექტი ( ექსპერტიზა )
მშენებლობის ნებართვა უნდა აიღოთ ადგილობრივ თვითმმართველ ორგანოში შესაბამის სამსახურიდან.
მშენებლობის ნებართვის ასაღებად საჭიროა შემდეგი სახის ნებართვები (  I - III კლასების ჩათვლით) :
  • 1 სტადია - მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობების დადგენა.
  • 2 სტადია - შენობა-ნაგებობის პროექტის შეთანხმება.
  • 3 სტადია - შეთანხმებული პროექტის მიხედვით მშენებლობის ნებართვის მოთხოვნა.